Privacyverklaring

NoviTekst respecteert de privacy van haar klanten. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld.

Gegevens van de onderneming
NoviTekst
Van Doornicksingel 18
2291 RG Wateringen
E-mail: info@novitekst.nl
Telefoon: 06-25189403
KvK-nr.: 70395101
Contact: Christine van Hulst BComn.

Verwerking van persoonsgegevens

NoviTekst verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan NoviTekst verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door NoviTekst worden verwerkt:

 •   voor- en achternaam
 •   bedrijfsnaam
 •   adresgegevens
 •   telefoonnummer(s)
 •   e-mailadres(sen)
 •   bankrekeningnummer
 •   Btw-nummer

Voor het uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten verwerkt NoviTekst persoonsgegevens die in het te vertalen document staan. Deze persoonsgegevens worden gelezen en vertaald en daarna op een veilige manier bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld oer een minderjarige, neem dan contact of via info@novitekst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming
De persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor de privacy- en gegevensbescherming ben ikzelf: Christine van Hulst. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn onderneming (zie boven).

Automatische gegevensverwerking
Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, uitsluitend handmatig en door mij persoonlijk.

Doel van gegevensverwerking
NoviTekst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 •   voor het uitbrengen van offertes
 •   voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor (ver)taaldiensten
 •   om u te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten
 •   om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
 •   voor het voeren van de bedrijfsadministratie

NoviTekst verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor het doen van belastingaangifte.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden maximaal zeven jaar bewaard. Na deze termijn, of eerder als uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar diensten, worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Hoe uw persoonsgegevens beveiligd worden
NoviTekst maakt uitsluitend gebruik van digitale systemen die beveiligd zijn met een wachtwoord en deugdelijk beschermd worden door middel van een firewall en een commerciële antivirussoftware. Op papier opgeslagen persoonsgegevens worden bewaard in een ruimte die alleen toegankelijk is voor mij, Christine van Hulst. Op papier opgeslagen gegevens worden na de maximale bewaartermijn vernietigd. Als u de indruk hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@novitekst.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden door NoviTekst niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in verband met belastingwetgeving.

Cookies, of andere vergelijkbare technieken die wij gebruiken
NoviTekst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw recht op inzage, wijziging, verwijdering en gegevensoverdracht
U heeft het recht om de door NoviTekst verwerkte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U heeft het recht te vragen minder persoonsgegevens van u te verwerken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de gegevens die NoviTekst van u heeft in een computerbestand naar u of naar een andere door u genoemde organisatie, te sturen. Dit geldt niet voor eventuele vertalingen of tekstdocumenten die NoviTekst in opdracht heeft gemaakt en bewaard: deze worden wél verwijderd, maar niet overgedragen.

Hoe u een verzoek kunt indienen

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@novitekst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Om uw privacy te waarborgen maakt u in de kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met belastingwetgeving, zal NoviTekst zo snel mogelijk aan uw verzoek gehoor geven; in ieder geval binnen vier weken.

NoviTekst wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Menu